ETÅRIG UDDANNELSE i løsningsfokuseret samtale 2022

Henrik · marts 4, 2021

LEADING FROM ONE STEP BEHIND

•  Konstruktive samtaleredskaber som engagerer dig og dine klienter

•  Dialog som skaber håb og motivation 

•  Fokus på ressourcer og kompetencer

•  Struktureret arbejde med forandringsprocesser

•  Opmærksomhed på det som fungerer i dit arbejde 

•  Redskaber til at prioritere arbejdet og til at gøre dine samtaler og møder mere målrettede og strukturerede

•  Mere engageret og sjovere samarbejde

Uddannelsen er  ressourceorienteret og praksisnær og vil øge dit fokus på dine egne og dine klienters kompetencer. Du får nogle konkrete og konstruktive redskaber til:


•  Arbejde med forandringsprocesser

• Motivationsarbejde

•  Samarbejde med voksne, familier, børn og unge 

•  Arbejde med udsatte børn og deres familier 

•  Løbende evaluering af effekten af samarbejdet

•  Ledelse af grupper

•  Facilitering af netværksmøder 

•  Konfliktløsning

•  Projektledelse / – udvikling

•  Arbejde med egne faglige og personlige mål

•  Fordybelse i Løsningsfokuserede samtaler, Signs of Safety og Feedback Informed Treatment 

Uddannelsen henvender sig til behandlere, rådgivere, undervisere og projektledere inden for det sociale og sundhedsmæssige område, som arbejder med f.eks.børn og familier, misbrugsvanskeligheder, med ledige, i psykiatrien, eller med undervisning.

Det er en relevant efteruddannelse for socialrådgivere, socialformidlere, psykologer, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre som arbejder med mennesker i udvikling. Uddannelsen er en grunduddannelse i løsningsfokuseret, systemisk samtale, men samtidig en mulighed for fordybelse i Signs of Safety-tilgangen og i Feedback Informed Treatment. 


Uddannelsen består af i alt 133 timers undervisning.

TEORI OG PRAKSIS – MED FOKUS PÅ DET SOM FUNGERER

Det er uddannelsens mål, at du opnår såvel teoretiske som praktiske forudsætninger for at arbejde løsningsfokuseret med dine klienter – herunder at du:

*    Tilegner dig grundlæggende forståelse for løsningsfokuseret og systemisk  tankegang

*    Opnår kompetencer til at arbejde med den løsningsfokuserede samtale

*    Får øget opmærksomhed på egne personlige og faglige ressourcer

*    Får inspiration til at implementere metoden  i din måde at arbejde og i din kontekst.

ET RESPEKTFULDT OG ENGAGERENDE SAMARBEJDE 

Den løsningsfokuserede model er en ressource- og fremtidsorienteret tilgang til problemløsning, udviklet af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg fra Brief Family Therapy Center i Wisconsin, USA. De enkle og konstruktive terapeutiske principper bygger på de elementer af løsninger, som allerede er til stede i klientens liv. I et respektfuldt samarbejde med klienten er dennes ressourcer, selvstændigt formulerede mål og evne til at udvikle egne, unikke løsninger i rådgivningens fokus. 


Den løsningsfokuserede model er velegnet til arbejde med enkeltpersoner, familier eller grupper, hvor komplekse problemer vanskeliggør retning og udvikling i samarbejdet og i arbejdet med henviste, klienter, som ikke ser en mening med samarbejdet.

Modellen er udviklet inden for rammerne af systemisk korttidsterapi med familier. I kraft af sin fleksibilitet er metoden siden blevet implementeret inden for en lang række områder som f.eks. socialt arbejde og sundhedsarbejde, arbejde med udsatte børn, unge og deres familier, børne- og voksenpsykiatri, misbrugsbehandling, personlig udvikling, undervisning, organisations- og lederudvikling m.m.

Foruden at give dig nogle konkrete redskaber til udvikling af at konstruktivt og respektfuldt samarbejde med dine klienter, er metoden en tilgang til at udvikle et meningsfuldt og engagerende samarbejde med dine kolleger og samarbejdspartnere.

Den løsningsfokuserede samtale har fokus på:

•  ressourcer frem for fejl og svagheder

•  det som virker frem for det som er gået galt

•  udvikling af den fremtid som klienten ønsker at leve, frem for den fortid han ønsker at forlade 

•  opstilling af konstruktive mål

•  klientens egne idéer om vejen til forandring

BREDDE OG DYBDE

Uddannelsen veksler mellem undervisning, metodetræning og supervision. Du vil således opnå såvel teoretiske som praktiske forudsætninger for at arbejde med den løsningsfokuserede tilgang.

Undervisningen vil foregå på et hold med op til 18 deltagere og vil foregå centralt i København eller Århus.


Oplæg og træning varetages af Mette og Henrik Vesterhauge-Petersen SOLUTION, som gennemgående undervisere samt af Evan George (BRIEF) samt Yasmin Ajmal. Undervisningsformen vil veksle mellem gennemgang af teori, øvelser, samt metodesupervision, baseret på videooptagelser af egne samtaler.


Undervisningsprogrammet indeholder bl.a.:
– den løsningsfokuserede tilgangs grundlæggende principper
– samtalens struktur
– forhandling af et fælles projekt / kontrakten for samarbejdet
– arbejdet mek klientens ønskede fremtid
– identifikation af ressourcer og kompetencer, som giver håb
– fastholdelse af udvikling mellem samtalerne
– håndtering af kriser, tilbageskridt og modgang
– klient- feedback – løbende evaluering af samarbejdet

Deltagerne på uddannelsen mødes i mindre studiegrupper mellem undervisningsgangene på holdet.Som deltager på uddannelsen deltager du tillige i  4 ud af 5 flg. seminarer:

•  Evan George, BRIEF, England. Løsningsfokuseret praksis.

•  Yasmin Ajmal, England. Løsningsfokuserede samtaler med børn og unge.

•  Henrik Vesterhauge-Petersen. REFOCUS – Veje til velbefindende

•  Henrik Vesterhauge-Petersen. Signs of Safety – arbejdet med udsatte børn og deres familier

•  Henrik Vesterhauge-Petersen. Løsningsfokuserede tilgange til organisering af netværksmøder, konferencer og familiesamtaler

Seminarerne udbydes til andre interesserede deltagere og afholdes centralt i København. 


Ved uddannelsens afslutning afholdes individuel eksamen med udgangspunkt i et skriftligt oplæg eller præsentation af en videocase. Der udstedes kursusbevis efter deltagelse i min. 80% af undervisningstiden samt bestået eksamen.
Tilmelding og pris

Prisen for deltagelse udgør kr. 26.000,- (+ moms) inklusiv frokost i forbindelse med undervisningen. Uddannelsesgebyret opkræves ved tilmelding, men kan forhandles betalt i rater. Du må endvidere påregne ca. 800,- kr. til køb af litteratur.

Det er en forudsætning for optagelse på uddannelsen, at du aktuelt er beskæftiget med rådgivnings- /behandlingsarbejde, undervisning, pædagogisk arbejde eller ledelsesopgaver inden for det sociale eller sundhedsmæssige område. 


Tilmelding sker ved fremsendelse af tilmeldingsskemaet. Du er endelig optaget, når du har modtaget vores bekræftelse på din tilmelding samt indbetalt uddannelsesgebyret.

Sted: Århus start d. 12.1.22.

København Start d. 19.1.22

Vil du starte allerede i år?  Du vil allerede i år kunne deltage i de 2-dages seminarer som indgår i uddannelsen, som som endnu ikke er afholdt – kontakt os for at høre mere.

 

About Instructor

Henrik

8 Kurser

Not Enrolled