Testing course

EFFECT-ORIENTED AND CO-CREATIVE MANAGEMENT

Ainal · 29. January 2021

Effektorienteret ledelse

Kurset introducerer et antal redskaber til identifikation af klienter, hvor det igangværende samarbejde ikke er til hjælp, samt principper for udvikling af organisatoriske rammer til håndtering af disse sager. 

Undervisningen er baseret på det, som forskningen peger på er de virksomme ingredienser i en indsats, der lykkes:

 • Brug af effektmåleredskaber til tidlig identifikation af sager uden effekt.
 • Udvikling af en evaluerende kultur, hvor brug af løbende feedback og effektmåling anvendes som redskaber til en løbende tilpasning af samarbejdet med klienten med henblik på at sikre, at klienten får den hjælp, som han / hun har brug for.
 • De væsentligste faktorer, som kan forudsige effekt af en indsats.
 • Identifikation af klienter, der ikke profiterer af indsatsen. 
 • Ideer til at “gøre noget andet”, når samarbejdet med klienten ikke er til hjælp.
 • Fleksibel organisering af indsatsen, som inddrager organisationens forskellige metodiske tilgange, ressourcer og erfaringer, herunder sikring af en sammenhæng imellem bekymringsgrundlaget i sagen og behandlernes arbejde med opgaven.
 • Redskaber til at øge familiens samarbejde og engagement ved hjælp af løbende feedback.
 • Integration af evaluerende principper på sagskonferencer, netværksmøder og alle andre fora, hvor der tales om sagen.
 • Brug af aggregerede effektdata til såvel faglig udvikling som løbende udvikling af organisationens aktiviteter.

Bliv et af de implementeringsprojekter, som lykkes

Kun et sted mellem 5 og 30% af projekter, hvis formål er implementering af en ny evidensbaseret praksis, lykkes. I væsentlig grad skyldes dette, at implementeringen alene består af undervisning af medarbejderne, og at der ikke tages hånd om den reorganisering af arbejdet og den udvikling af en ny kultur, som er nødvendig for, at de nye ideer får plads og liv i organisationen.

På uddannelsen vil du blive introduceret til de faldgruber, som implementeringsprojekter typisk ender med at falde i, samt få redskaber til dit arbejde som leder, der vil bidrage til, at dit projekt kommer i mål.

Implementering af ny praksis kræver lederens aktive medvirken; deltagelse, vedholdenhed, tålmodighed og en dialogisk proces med medarbejderne. 

Forskning peger på, at implementering af en ny evidensbaseret metode i større grad lykkes, når:

 • Der er et fokus på organisationen og ikke alene på metoden og på udvikling af praktikerfærdigheder. 
 • Undervisningen foregår på arbejdspladsen, og involverer øvelser, feedback og coaching.
 • Implementeringen styres af en projektgruppe med de involverede medarbejdere samt ledelsen.

Lederens og styregruppens opgave er herefter at:

Skabe administrative procedurer, der understøtter arbejdet med de nye ideer, herunder at metoden anvendes i sager og på konferencer.

Skabe rammer for, at metoden integreres på tværs af organisationens kontekster, hvor det kliniske arbejde drøftes, og hvor der lægges behandlingsplaner, f.eks. på visitationsmøder, netværksmøder, sagskonferencer og i supervision, ligesom det er afgørende, at:

Lederen har en væsentlig rolle i forhold til at udvikle en kultur omkring arbejdet med de nye ideer, herunder:

 • Udvikle et opmuntrende og anerkendende miljø omkring arbejdet med den nye praksis. 
 • Invitation til drøftelse af de vanskeligheder, som kolleger oplever i arbejdet med tilgangen.
 • Håndtering af udfordringer og tilbageholdenhed i forhold til arbejdet med tilgangen. 

Sammenfattende lykkes implementeringen af den ny praksis således i større grad, når lederen og styregruppen løbende indsamler erfaringer med arbejdet med ideerne, herunder identificerer barrierer, der står i vejen for implementering af den ny praksis, samt genererer løsninger på disse barrierer.

Samskabelse af en ny praksis

I forlængelse af ovenstående, er udvikling af en ny praksis en systematisk proces fra forberedelse og pilotprojekt til den endelige implementering og vedligeholdelse af organisationens nye norm. Processen bør organiseres snarere som en evolution end en revolution, idet de nye ideer bygges oven på organisationens eksisterende praksis, og gradvist bringes ind i de eksisterende fora. Du vil i kursusforløbet få redskaber til at organisere projektet omkring en refleksivt, dialogisk proces, hvor den nye praksis udvikles i et samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og organisationens brugere i et forum, hvor feedback og løbende evaluering er i fokus.

Konstruktiv og engagerende mødeledelse

Lederens rolle som forandringsagent er i denne proces mange-facetteret. Du vil få redskaber til værtsrollen ved et møde, som den der nogle gange er igangsættende, andre gange afgrænsende, ofte medskabende, og altid sikrer, at mødet er engagerende, formålsrettet og konstruktivt. På uddannelsen vil du således få redskaber til forskellig organisering af møder, hvad enten de er problemløsende, produktionsorienterede eller refleksive. Du vil træne en række enkle dialogiske redskaber til problemløsning i komplekse situationer, herunder til udvikling af håb og muligheder, baseret på organisationens ressourcer og erfaringer.

Coachende samtaler med fokus på faglig udvikling

På kurset vil du tillige få redskaber til coaching af dine kolleger, som er enkle og effektfulde, og som er baseret på løbende effektmåling og klientfeedback, og som således tager udgangspunkt i håndtering af arbejdet med de af jeres klienter, som ikke oplever en progression. I forbindelse med dette introduceres forskningsbaserede principper for læring, som understøtter medarbejderens faglig udvikling. Centralt i denne coaching er arbejdet med medarbejderens relationelle færdigheder, arbejde med klientens og sagens formål, samt principper for udvikling og fastholdelse af klientens engagement.

Undervisningen på uddannelsen tager udgangspunkt i principper fra den løsningsfokuserede praksis, Signs of Safety, Feedback Informed Treatment og Deliberate Practice samt implementerings-empiri. Fælles for ideerne er udviklingen af en samskabende, dialogisk og lærende praksis, hvor løbende feedback fra organisationens brugere er i centrum af arbejdet.

Undervisningen på holdet vil veksle mellem oplæg og øvelser. Mellem undervisningsgangene vil der være læsning og skriftligt arbejde med ideerne i forhold til dit projekt. Du vil få mulighed for at få løbende feedback i forhold til arbejdet med dit projekt, såvel på holdet som i forbindelse med en lukket elektronisk platform, hvor I som deltagere vil kunne få sparring og feedback mellem undervisningsgangene.

Kurset afholdes over 6 dage, i form af 3 moduler a 2 dages varighed den 8. – 9. juni, 17. – 18. august samt 19. – 20. oktober 2020. Undervisningen afholdes centralt i Århus.

Pris: kr. 9.000,- + ca. 1.000,- kr. til litteratur.

Henrik Vesterhauge-Petersen har 15 års erfaring med ledelse af en privat organisation for unge med psykosociale vanskeligheder, samt mere end 20 års erfaring med undervisning af ledere og medarbejdere i den løsningsfokuserede praksis, Signs of Safety og Feedback Informed Treatment inden for en bred kreds af institutioner og forvaltninger på det sociale område. Henrik er certificeret underviser i Feedback Informed Treatment og Signs of Safety og medforfatter til bogen ‘Signs of Safety – arbejdet med udsatte børn og deres familier’ (Turnell og Vesterhauge-Petersen, Hans Reitzels Forlag, 2013).  

Information og tilmelding: solution@solutionfocus.dk 

About Instructor

Ainal

7 Courses

+1 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

 • 3 Lessons
 • 6 Topics