Testimonials

Solution har været en konstruktiv og engageret samarbejdspartner gennem 4 års kommunalt udviklingsarbejde. Solution har gennem en fleksibel og imødekommende undervisningsform, med stor succes formået at implementere det ’Løsningsfokuserede’ tankegods og de løsningsfokuserede værktøjer indenfor et af de mest sammensatte og komplekse sociale fagområder. Solutionen har således medvirket til, at der gennem udviklingsperioden er blevet skabt nye værdier og indført nye metoder indenfor et fagområde, hvor mere end 40 institutioner og hen ved 400 medarbejdere arbejder for at skabe øget livskvalitet og socialt medborgerskab for psykisk syge, misbrugere og hjemløse i København.

– Jesper Blådal-Hansen, Projektleder, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vi har i Sundhedssekretariatet i Vordingborg Kommune ved flere lejligheder benyttet os af undervisning og supervision fra Solution. Vi har været meget tilfredse med vores samarbejde med Henrik og Mette Vesterhauge-Petersen, som med høj professionalisme og stort engagement har indført vores medarbejdere i den løsningsfokuserede verden. Mødet med den løsningfokuserede metode har været et vendepunkt for hele organisationen, som vi idag ikke ville være foruden! Solution har guidet og inspireret os på en række forskellige sundhedsfaglige områder fra overvægtsbehandling til alkoholsamtaler. De har hver gang formået at tilpasse undervisning og supervision til den konkrete kontekst. Solution har gennem alle vores samarbejder været særdeles velforberedte og udvist stor omhu mht. afstemning af forventninger til ydelsen. Det har betydet, at vi hver gang har oplevet at “få fuld valuta for pengene”. Ikke bare her og nu men som en langsigtet og meget brugbar investering.

Dorrit Guttman, Sundhedschef, Vordingborg kommune –

Tak for et langt og rigtigt spændende undervisningsforløb i løsningsfokuseret terapi, Signs of Safety og Client Directed Outcone Informed Treatment, hvor det har været givende at have den samme underviser og hele den samlede personalegruppe på et forløb. Du har en god energi og tilgang til undervisningen, der understøttes af din meget grundige viden om tingene som du underviser i. Vores medarbejdere har følt sig mødt og løftet – tak for det!!!

– Tina Persson, Leder af Forebyggelsescenteret, Lyngby Taarbæk Kommune

“På Solutions etårige uddannelse i den løsningsfokuserede metode er der en god balance mellem teori og praksis, ved at teorien omsættes til praksis ved hjælp af øvelser, som gør metoderne meget brugbare i praksis. Jeg synes rigtig godt om jeres anerkendende og respektfulde tilgang til kursusdeltagerne. Det er meget brugbart at I bruger eksempler fra vores praksis, så undervisningen bliver lettere forståelig. Jeg synes godt om at I i jeres undervisning også bruger eksempler fra jeres samtaler med klienter. Jeg synes det er med til at synliggøre betydningen af detaljerne i metoden. I mit arbejde føler flere familier sig bedre hjulpet. Jeg har fået mere fokus på det som virker i familierne og dermed mere fokus på ressourcerne, frem for begrænsningerne der er i familien. Jeg er blevet bedre til at spørge ind til de små detaljer og tilgangen til familierne er mere anerkendende.”

Hanne Mølholm, Ledende sundhedsplejerske, Greve kommune –

“Det at lære den løsningsfokuserede metode at kende, har haft stor betydning for såvel mit arbejdsliv, som mit private liv. Jeg er uddannet ergoterapeut, og min oplevelse da jeg blev introduceret til metoden første gang i september 2007 var, at det var ”brikken der manglede” i forhold til at arbejde med borgerens målsætning, noget jeg havde kæmpet med i en del år. Med den løsningsfokuserede metode fandt jeg præcis det redskab jeg havde søgt, der kunne sætte borgeren bag rettet og bestemme vejen, og som fritog mig fra ekspertrollen. Men det var ikke metoden alene der gjorde det. Mødet med Mette og Henrik, som på en yderst troværdig måde introducerede alle metodens finesser og begreber ved at være gennemførte rollemodeller, har inspireret og motiveret mig utroligt meget til at arbejde hårdt for at få indarbejdet metoden mest og bedst muligt. Med øvelser, optagelser fra deres eget arbejde, og supervision ud fra hvad deltageren bringer med sig af erfaring, er undervisningen både kompetent, levende, afvekslende og inspirerende.”

Sheila Eva Skov, projekt- og teamleder, Sundhedssekretariatet, Vordingborg kommune

“Solutions et-årige uddannelse i systemiske og løsningsfokuserede samtaler har åbnet en verden af muligheder for mig, både ift. til mit tidligere arbejde som selvstændig konsulent og i mit nuværende job som centerleder. Uddannelsen giver en grundig indføring i både teori og metode – begge dele synes enkle, men kræver at man som kursist involverer sig og arbejder med egne og andres videooptagelser – og især sine egne forudantagelser! Jeg bruger metoden næsten dagligt, og jeg kan konstatere, at den er med til at give andre og bedre resultater i mange forskellige former for samarbejde. Underviserne på kurset er kompetente, og de er i sig selv de bedste ambassadører for den løsningsfokuserede metode. Desuden har jeg fået stort udbytte af at deltage på kurset med mange forskellige fagpersoner, og ikke mindst har seminarerne med udenlandske fagfolk været meget givende. Jeg kan på det varmeste anbefale uddannelsen til alle ansatte i undervisnings-, social- og sundhedssektoren.”

Charlotte Aagaard, Centerchef, Center for Særlig Social Indsats, Helsingør –

Vi har haft Henrik Vesterhauge Petersen som ekstern FIT supervisor fra efteråret 2017 til udgangen af 2019, hvor vi har implementeret FIT i vores tvær-kommunale projekt med 11 kommuner. Henrik har ydet sparring og undervisning til både vores ledere og medarbejdere i projektet. Henrik har været kompetent og dygtigt til begge dele. Det har endvidere været givende at have samme person tilkoblet begge grupper.

Anne Mette Hansen Udviklingskonsulent, Århus kommune

”For mig som socialpædagog og familiebehandler igennem de sidste 15-20 år, har det både på det personlige og på det faglig plan været særdeles lærerigt og berigende at tage den etårige uddannelse i Løsningsfokuseret samtale ved Solution. Jeg har i mit arbejde med familier og børn og unge med svære sociale vanskeligheder, allerede fra starten af undervisningsforløbet oplevet et fagligt – og energimæssigt løft, da den teoretiske undervisning og udbud af seminarer, er meget praksis nært og relevant i forhold til virkeligheden og derfor har været af superviserende karakter. Uddannelsen har videre lært mig at få familierne og deres medlemmer til selv at formulere deres bedste ønsker for fremtiden og på den måde også få givet ”ansvaret” tilbage til dem, som jo er også dem, der i sidste ende selv skal sikre den endelige forandringsproces. Som jeg vurderer det, har det endvidere resulteret i en lang bedre holdbarhed i forhold til indsatsen og samtidig også en større gevinst for familien selv og ydermere lettet mit arbejde. Denne ændring har uvilkårligt været med til at løfte hele institutionen både fagligt og i vores trivsel og arbejdsglæde, da vi idag i personalegruppen og i vores arbejde med familierne er langt mere fokuseret på de tilstedeværende ressourcer og løsninger end tidligere”

Maj-Lill Skov, familiekonsulent, Basen, København –

“I mit daglige arbejde i Rådgivningen giver de løsningsfokuserede tanker god mening. Det er typisk engangssamtaler og det passer rigtig godt til metoden. Jeg er blevet meget opmærksom på at udforske de positive undtagelser, der praktisk talt altid findes – også i svære livssituationer. Jeg synes, det meget ofte bringer ny energi og håb ind i samtalerne, og det er et godt udgangspunkt for forandring. Det var på uddannelsen meget brugbart at veksle mellem teoretiske input og så deltage i supervision af egne og andres samtaler. Undervisningsformen er meget tro mod den systemiske tankegang. Der fokuseres på det, som går godt og på at styrke det, som allerede fungerer. Der er meget fokus på praksis og på at udvikle kursisternes egen praksis. Jeg har fået en god fornemmelse for de løsningsfokuserede ideer og frem for alt lyst til at holde fast i dem og fortsat øve mig…”

Lise Qvistgaard, Børnefaglig konsulent, Børns Vilkår

“Jeg har i mange år, i kraft af min uddannelse som talepædagog/logopæd, beskæftiget mig med mennesker, der stammer, stammebehandling og indsamling og formidling af viden til fagfolk om disse emner. 2010 blev et spændende og udbytterigt år for mig både på det faglige og på det personlige plan. Jeg synes at uddannelsen er rigtig godt bygget op. På de 3 indledende og meget intensive introduktionsdage kommer man rundt om metodens grundlæggende principper, hvilket er et vigtigt fundament for undervisningen og de mange foredrag resten af året. Det er en kæmpe fordel at der i undervisning og foredrag veksles mellem teori og praksis. Som deltager er man aktiv lige fra starten. Det kan i begyndelsen være lidt svært, men det forgår i en meget tryg ramme, og der er en fantastisk rar stemning på holdet – og virkningen er fantastisk givende. Jeg har været meget glad for den løbende undervisning og supervision og for de seminarer jeg meldte mig til, som alle både i indhold og form har været meget løsningsfokuserede. Også udvekslingen mellem undervisere og deltagere og deltagerne imellem har været en kæmpe inspiration. Og så har jeg været meget aktiv i min lille netværksgruppe, hvor vi har læst sammen, øvet, vist hinanden klip fra vores samtaler etc. Faktisk mødes jeg, her godt 8 måneder efter vores afsluttende eksamen i januar 2011, stadig med to medstuderende. Vi udveksler erfaringer og inspirerer hinanden. Og så har jeg meldt mig til Solutions nye netværk, der består af færdiguddannede deltagere fra den etårige uddannelse, som mødes 2-3 gange om året og tager forskellige løsningsfokuserede emner op. Jeg er slet ikke i tvivl om, at stammebehandling med fordel kan indledes med løsningsfokuserede samtaler. Det er en kæmpe fordel, at der tidligt i forløbet kommer fokus på klientens håb og ønsker for fremtiden og det giver rigtig god mening, at sætte fokus på undtagelser, styrker og ressourcer. Mine klienter giver udtryk for at de oplever, at det er en meget både respektfuld og meningsfuld måde at blive mødt på. Metoden sætter dem i stand til ret hurtigt at gå fra at føle og tænke en hel masse til rent faktisk at gøre noget, de får tillid til at de godt selv ved, hvad der hjælper, de får en mere positiv vinkel på deres problematik og de bliver mere engagerede i forandringsprocessen end i talepædagogen/logopæden – de tager således meget tidligt i forløbet deres store del af ansvaret for forandringen. For mig har den løsningsfokuserede tilgang kvalificeret både mit faglige arbejde og min relation til mine klienter.”

Tine Egebjerg, Faglig konsulent, Socialstyrelsen –

Som leder, krævede det ingen overtalelse, at få medarbejderne til at arbejde løsningsfokuseret – det var bare at præsentere metoden ved at give Solution ordet til et møde. De valgte det selv fordi metoden og den måde det blev præsenteret på, talte direkte til dem. Undervisningsseancerne virkede som ”tankstationer”, hvor medarbejderne blev ”tanket op” rent fagligt. Her blev konkrete udfordringer omsat til konkrete bud på mulige løsninger. Således blev medarbejderne mødt i deres aktuelle udfordringer, og jeg er sikker på, at det gjorde den afgørende forskel, for det glimrende arbejde de leverede. I en tid præget af stor strukturel usikkerhed, var undervisningen med til at give en tiltrængt faglig struktur og arbejdsmetode. Undervisningen gav på den måde institutionen ”en måde at gå fremad på”, og dermed en måde, at forholde sig til usikkerheden på.

Christopher Schmitz, Forstander RABS Roskilde

Vi har på familieområdet i Randers Kommune haft et tæt samarbejde med Solution, i forbindelse med et tværgående kompetenceudviklingsforløb indenfor Signs of Safety og Den løsningsfokuserede tilgang. Solution har varetaget introduktion af metoderne for alle medarbejdere og ledere i organisationen samtidig med at de har varetaget et 1 års undervisningsforløb af 20 udvalgte nøglepersoner. Vi har oplevet Solutions undervisning som værende grundig, velovervejet og særdeles relevant i forhold til arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. Mette og Henrik Vesterhauge-Petersen har vist et stort engagement og har gennem hele forløbet fungeret som konstruktive samarbejdspartnere. Vi oplever at samarbejdet med Solution har givet os et solidt fagligt fundament, at udvikle videre på i implementeringen på tværs af organisationen.

Kathrine Hølund Andersen, Udviklingskonsulent, Familiefagligt Udviklingscenter, Randers Kommune –