FEEDBACK INFORMED TREATMENT

MOD EN PRAKSISBASERET EVIDENS

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret praksis, baseret på, hvad forskningen peger på vil øge sandsynligheden for, at et samarbejde med en klient ender med at være til hjælp. To faktorer har afgørende betydning for dette: Dels at klient oplever en god samarbejds-alliance til de professionelle, herunder føler sig hørt og inddraget i samarbejdet, og dels at indsatsen tidligt er klient til hjælp og skaber de nødvendige forandringer.

FIT har således to overordnede formål:

1. At skabe og fastholde klient engagement og deltagelse i samarbejdet, samt tidligt at identificere klienter, hvor samarbejdet ikke gør en forskel.
2. Sammen med klienten sikre at indsatsen justeres, sådan at klient i sidste ende får den hjælp, han / hun har brug for.
Evidensstudier af arbejdet med FIT har fundet, at tilgangen øger antallet af klienter, der oplever at have fået den hjælp, som de havde brug for, med 65%, ligesom tilgangen genengagerer klienten i et sådant omfang, at drop out reduceres med 50%.

Arbejdet med FIT tager udgangspunkt i to skemaer:
ORS-skemaet benyttes til regelmæssigt at evaluere, om klienten oplever samarbejdet til hjælp.
SRS-skemaet anvendes af den professionelle til løbende at afstemme samarbejdet gennem løbende feedback fra klienten ift. dennes oplevelse af relationen / den terapeutiske alliance.


Fælles for begge skemaer er, at det tager kort tid at udfylde og administrere dem. Skemaerne er på den ene side et enkelt dokumentationsværktøj og på den anden side et engagerende redskab til dialog. Centralt i processen er udviklingen af en ”feedback-kultur”, der indebærer, at klienten oplever tryghed i forhold til at give den professionelle løbende feedback, og at de professionelle anvender denne feedback til at tilpasse samarbejdet med klienten.

Foruden egne kurser i Feedback Informed Treatment, kan undervisning i tilgangen rekvireres af kommuner ved Seminarer.dk.

Disse kurser afholdes, i forbindelse med kurser i inddragende netværksmøder og valg af indsats, som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog.